София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 

Обучение - КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обучение и курсове

 

Придобиването на нови знания и обучение през целия живот са от решаващо значение за подобряване на устойчивостта, конкурентноспособността, ресурсната ефективност и екологичните показатели на земеделските и горски стопанства. В ПРСР са заложени приеоритети „Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горско стопанство и селските райони“, както и „Увеличаване конкурентоспособността на всички типове земеделие и нарастване жизнеспособността на стопанствата“, на база на които в даден момент всеки е или ще е задължен да премине курс на обучение. „ДИМ ЕКСПО” ЕООД работи с лицензиран ЦПО /център за професионално обучение/ като предлага 10 професии и 21 специалности. Специално за ПРСР са разработени краткосрочни курсове от 30 учебни часа и дългосрочни курсове от 150 часа, на различна тематика, които покриват заложените в ПРСР изисквания.

 

Възможност за дистанционна форма на обучение, което позволява достъп до учебните материали от всяка точка на света, без ограничение от време и място. Онлайн връзка с висококвалифицирани преподаватели.

 Системата за дистанционно обучение позволява постоянен достъп до разнообразни учебни материали и индивидуален подход към всеки обучаван.

  

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ:

НАЧАЛО - ТЕКУЩ. 

 

 • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство 

задължителен по

Мярка 10 "Агроекелогия и климат"

и Мярка 11 "Биологично земеделие"

 

 • Усъвършенстване знанията по агроекология

задължителен по

Мярка 214 „Агроекологични плащания”

 

 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор 

задължителен по

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители",

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

 

 • Растителна защита

Задължителен за Директни плащания 2015-2020

След успешно завършване на курса обучаваните земеделски производители получават сертификат за преминато обучение, който им позволява да работят с препарати за растителна защита от втора група.

 

Курсовете са с продължителност от 30 учебни часа.

 

След успешно завършване на курса обучаваните земеделски производители получават сертификат за преминато обучение.

 

Таксата за участие е 150 лв.

 

 

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ:

НАЧАЛО - ТЕКУЩ. 

 

Курс с продължителност от 150 часа е необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020. Курсовете се провеждат съвместно с лицензиран Център за Професионално Обучение.

 

 • Интензивни технологии при създаване и отглеждане на овощни култури
 • Производител на селскостопанска продукция
 • Интензивни технологии при отглеждане на полски култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци
 • Интензивни технологии при отгелждането на лечебни и етерично-маслени култури
 • Интензивни технологии при отглеждането на лозя и създаването на лозови масиви
 • Биологично земеделие – принципи, проблеми и перспективи

 

Обучението е с продължителност от 150, или 15 дни.

 

Таксата за участие е 400 лв.

 

След успешно завършване на курса обучаваните земеделски производители получават Удостоверение по образец на Министрество на образованието и науката.

 

Записване за всички курсове става след като се направи заявка от формата за контакти на сайта или по телефона, и да се заплати такса за участие.