Услуги - Проекти

Управление на проекти ДИМ ЕКСПО ЕООД е специализирана в предоставянето на пълен набор от услуги, свързани с управлението на проекти и консултации по всички фази на проектния цикъл.

 

Нашите експерти имат богат опит в разработването, управлението и координирането както на инвестиционни, така и на неинвестиционни проекти (т.нар. „меки мерки").

 

Ние оказваме необходимата подкрепа за ефективно сътрудничество между бенефициенти, партньори и подизпълнители при управлението на проекти, като по този начин гарантираме успешното изпълнение на бюджета и планираните срокове.

 

Благодарение на нашите познания в областта на проектния мениджмънт, ние помагаме на нашите клиенти да превърнат своите идеи в успешни проектни предложения.

 

Предлаганите от нас услуги в съответните области на компетентност, могат да бъдат структурирани по следния начин:

 

Идентифициране на проектни предложения:

 • Анализ на заинтересованите страни - бенефициенти, партньори, подизпълнители, ползватели на резултатите и други страни, имащи отношение към конкретни проектни идеи;
 • Анализ на проблемите, към решаването на които са насочени проектните идеи и целите, които ще бъдат постигнати при техното реализиране;
 • Оценка на проектни идеи и потенциала за превръщането им в успешни проектни предложения;
 • Подкрепа на бенефициенти за преформулиране на проектни идеи в готови проектни предложения;
 • Анализ и оценка на възможностите за финансиране на конкретни проекти, които предоставят фондовете на ЕС и други международни донори;
 • Избор на конкретни програми за безвъзмездна помощ, по която проектите да бъде финансирани.

 

Подготовка и планиране на проекти:

 • Подготовка и извършване на предпроектни проучвания в областта на проектите:
 • Проучване на възможностите за развитие в конкретни региони;
 • Проучване на тенденциите за развитие на отрасли/пазари, на които оперират бенефициентите;
 • Проучване нивото на конкуренция;
 • Оценка на възможностите за инвестиране в конкретни отрасли/сектори/браншове;
 • Изследване на основните проблеми, ограничения и предизвикателства пред развитието на компаниите - бенефициенти;
 • Анализ на рисковите фактори при изпълнението на проекти.

 

Разработване на проекти:

 • Формулиране на дейностите, предвидени по конкретни проекти и разработване на методология за тяхното изпълнение;
 • Разработване на общи планове за изпълнение на проекти и графици за изпълнение на всички отделнин проектни етапи;
 • Изготвяне на бюджети на проекти, разпределени по дейности и изпълнители;
 • Изготвяне на финансови анализи на предвидените инвестиции;
 • Разпределяне на ролите, функциите и отговорностите между отделните участници в проекти;
 • Изготвяне на стратегии за действие на подизпълнители;
 • Разработване на комуникационни планове за бенефициенти;
 • Подкрепа на бенефициенти за подготовка на цялата проектна документация, необходима за кандидатстване;
 • Цялостно окомплектоване и подаване на проектни предложения.

 

Управление и мониторинг на проекти:

 • Въвеждане на правила и изисквания за работа, гарантиращи качественото изпълнение на проекти;

 

Поетапно управление на проекти:

 • Гарантиране ефективното изпълнение на всеки етап от даден проект преди стартиране на следващ;
 • Завършване на всеки етап с оценка на съответствието между постигнати резултати и очаквания на бенефициентите;
 • Оценка на съответствието между предварително планирани и реално изпълнени дейности на всеки етап;

 

Планиране:

 • Мащабно планиране на всички етапи от изпълнението на проекти и поетапно планиране на предвидените дейности;
 • Планиране на необходимите човешки, финансови и технически ресурси на всички етапи, с цел гарантиране на поставените срокове, предвидените бюджети и необходимите стандарти за качествено изпълнение.

 

Мониторинг и контрол:

 • Оценка на напредъка на отделните етапи от изпълнението на проекти; 
 • Административна, техническа и финансова оценка на изпълнението на всеки етап от даден проект;
 • Контрол върху обхвата на изпълнение на заложените дейности;
 • Контрол върху управлението на времето и спазването на зададените срокове;
 • Контрол върху направените разходи и предприемане на предпазни мерки при настъпили промени на отделните етапи;
 • Идентифициране, анализ и преодоляване на рисковите фактори на всеки етап от изпълнението на даден проект;
 • Идентифициране на потенциалните проблеми и консултиране относно алтернативните подходи за тяхното преодоляване;
 • Изготвяне на междинни доклади за изпълнение на проекти, предназначени за бенефициентите;
 • Съдействие при наблюдение на изпълнението на проекти и постигане на заложените резултати от Управляващите органи или междинни звена на съответните програми;
 • Подкрепа на бенефициенти при подготовката на допълнително изискуема документация в процеса на изпълнение на проекти.

 

Управление на екипите:

 • Контрол върху правилното спазване на предварително зададените роли и функции/съвместяващи функции на всички участници в даден проект;
 • Подкрепа за осъществяване на ефективна координация и комуникация между бенефициенти, партньори и подизпълнители;
 • Оказване на подкрепа за изграждане на капацитет на заинтересованите страни, участващи при изпълнението на проекти.

 

Приключване и оценка на проекти:

 • Изготвяне на финални технически и финансови доклади за оценка на изпълнението на проекти, съдържащи следните компоненти:
 • Официално приемане от страна на бенефициентите, на създадените крайни продукти в резултат от изпълнението на проекти;
 • Оценка на съответствието между заложени цели и постигнати резултати;
 • Оценка на ефективността от използваните човешки, технически и финансови ресурси по време на цялото изпълнение на проекти.

 

Интегриране на проекти в съответните области на интервенция:

 • Хармонизиране на резултатите от изпълнението на проекти с други реализирани проекти в съответната област;
 • Утвърждаване на добри практики, в следствие разработването на проекти.

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч