София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 Проекти - Подмярка 6.1 – „Стартова помощ за млади земеделски производители“

Подмярка 6.1 – "Стартова помощ за млади земеделски производители" или познатата още като "Млад фермер" е насочена към стартиращи или вече стартирали земеделски стопани. Мярката е наследник на Мярка 112 " Създаване на стопанства на млади фермери”. Целта на мярката е улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства. Предназначена е за подпомагане процеса на модернизиране на стопанствата на млади фермери.

 

Финансова помощ: 25 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане – до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – до 12 500 евро след проверка

 

Допустими кандидати:

 • Физически лица
 • Еднолични търговци

 

Кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като земеделски производители
 • да имат стопанства с икономически размер между 8 000 и 16 000 СПО
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост
 • да имат завършен курс с продължителност от 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство /в случай, че нямат образование от посочените по-горе/;
 • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • са регистрирани за първи път като земеделски производители не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;
 • стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;

 

Допустими инвестиции:

 • увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
 • увеличаване броя на животните в стопанството; придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 • преминаване към биологично производство;

 

Приоритет се дава на проекти, които:

 • се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • се изпълняват в сектор „Животновъдство”
 • се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
 • са за стопанства в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство
 • създават заетост и нови работни места

 

Необходими курсове:

 • Опазване компонентите на околната среда 150 часа

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч