София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 Проекти - Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Малките стопанства в България представляват 23,2% от всички стопанства в страната. Помощта предоставяна на малките стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат инвестиции, свързани с развитието и модернизацията на стопанството, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана. С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

 

Финансова помощ: 15 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – 5 000 евро след проверка

 

Допустими кандидати:

 • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

 

Не се подпомагат бенeфиценти:

 • Одобрени по мярка 112 "Създаване на млади фермери" от ПРСР 2007-2013 г.
 • Одобрени през последните пет години по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007-2013 г.

 

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
 • земеделското стопанство е разположено в планински район / необлагодетелствани район;
 • на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР

 

Минимални условия за изпълнение:

 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20%

и/или

 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20%

и/или

 • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО;
 • Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

 

Необходими курсове:

Опазване компонентите на околната среда 150 уч. ч.

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч