София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 Проекти - Мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия”

Характерна особеност на структурата на земеделските стопанства в България е наличието на голям брой дребни стопанства. Те имат важно значение за осигуряване на заетост и доходи в селските райони. Процесът на преструктуриране на малките стопанства и укрепването на тяхната иконимически устойчивост, може да бъде стимулиран чрез целенасочено подпомагане на развитието и модернизацията на земеделските дейности в стопанствата и насърчаване на тяхната диверсификация към неземеделски дейности. Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" съдържа три основни форми на подпомагане, насочени към различни потенциални бенефициенти: помощ за стартиране на ново предприятие, стартова помощ за развитието на малки стопанства и инвестиции в неземеделски дейности

 

Цели на мярката:

 • Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители
 • Насърчаване на заетостта и разкриване на работни места и запазване на вече съществуващите работни места
 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта
 • Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони

 

Дейностите по мярката са разпределени в следните подмерки:

 • Подмярка 6.1 – "Стартова помощ за млади земеделски производители"
 • Подмярка 6.2 – "Стартова помощ за неземеделски дейности"
 • Подмярка 6.3 – "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"
 • Подмярка 6.4 – "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
  • Операция 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
  • Операция 6.4.2 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства"

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч